top of page

PRIVACY POLICY

PRIVACY POLICY BLARICUM’S FIT BOUTIQUE B.V.

Klik hier om ons privacy policy te downloaden als pdf

 

Dit is het Privacy Policy van Blaricum's Fit Boutique B.V. gevestigd aan de Meentweg 37F,

1261XS, Blaricum.

 

 

Blaricum's Fit Boutique B.V hecht veel waarde aan jouw privacy en de bescherming van jouw

persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie

geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met

persoonsgegevens. Blaricum's Fit Boutique B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke

wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit

brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

• Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor

deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in

dit Privacy policy;

• Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke

minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

• Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de

verwerking van jouw persoonsgegevens;

• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat

de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;

• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor

uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

• Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop

willen wijzen en deze respecteren.

 

Als Blaricums Fit Boutique B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw

persoonsgegevens. Blaricum's Fit Boutique B.V. behoudt het recht om deze privacy Policy ieder

moment te wijzigen. De meest actuele staat altijd op onze website. Wij adviseren dan

ook om deze pagina met enige regelmaat te bezoeken.

Indien je na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen hebt

hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder

aan dit document.Verwerking van persoonsgegevens van leden,

klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van leden, klanten of leveranciers worden door Blaricum's Fit Boutique B.V.

verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

• Administratieve doeleinde;

• Automatische incasso;

• Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

• Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;

• Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst;

• Het reserveren van groepslessen;

• Het gebruik van de The Fit Boutique app;

• Contact momenten met The Fit Boutique.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

• De overeengekomen opdracht;

• Het overeengekomen lidmaatschap;

• Dag pas aanvragen;

• Incasso-opdrachten;

• Email, telefoon, Webchat, Sociale mediakanalen of andere manieren

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Blaricum's Fit Boutique B.V. de volgende

persoonsgegevens van jouw vragen:

• Voornaam;

• Tussenvoegsel;

• Achternaam;

• (Zakelijk) Telefoonnummer;

• (Zakelijk) E-mailadres;

• Geboortedatum;

• Foto;

• Geslacht;

• IBAN-rekeningnummer.

 

Je persoonsgegevens worden door Blaricum's Fit Boutique B.V. opgeslagen ten behoeve van

bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en/of lidmaatschap en daarna alleen in de

financiële administratie voor maximaal 7 jaar.Verwerking van persoonsgegevens van

nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Blaricum's Fit Boutique B.V.

verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

• Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

• Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

• Het afsluiten van een lidmaatschap

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Blaricum's Fit Boutique B.V. de volgende

persoonsgegevens van je vragen:

• Voornaam;

• Tussenvoegsel;

• Achternaam;

• E-mailadres.

 

Jouw persoonsgegevens worden door Blaricum's Fit Boutique B.V. opgeslagen ten behoeve van

bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de periode dat men aangemeld is.

 

Verwerking van persoonsgegevens van prospect,

en/of geïnteresseerdePersoonsgegevens van prospect en/of geïnteresseerde worden door Blaricum's Fit Boutique B.V.

verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

• Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

• Mondelinge toestemming, digitale aanvraag voor informatie;

• Afgifte visitekaartje;

• Contact formulier website;

• Via koppeling via social oa. op LinkedIn, Facebook, Instagram.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Blaricum's Fit Boutique B.V. de volgende

persoonsgegevens van je vragen:

• Voornaam;

• Tussenvoegsel;

• Achternaam;

• Telefoonnummer;

• E-mailadres.

 

Jouw persoonsgegevens worden door Blaricum's Fit Boutique B.V. opgeslagen ten behoeve van

bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, en/of geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit

noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

• Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;

• Het verzorgen van de (financiële) administratie;

• Het verzorgen van de groepslesreservering via de app;

• Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen

verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij

hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te

waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen

verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de

politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een

dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze

gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je

ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

 

Minderjarigen

 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger

dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder,

verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

 

Bewaartermijn

 

Blaricum's Fit Boutique B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het

doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om

persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we

bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

• Alle personen die namens Blaricum's Fit Boutique B.V. van jouw gegevens kennis

kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij

fysieke of technische incidenten;

• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van

persoonsgegevens.

 

 

Website Blaricum's Fit Boutique

Op de website van The Fit Boutique maken wij gebruik van cookies. Met deze cookies

kunnen wij je informatie, aanbiedingen en advertenties laten zien of sturen die bij jou

passen. Je leest wat cookies zijn en hoe wij met cookies omgaan in ons cookiebeleid.

 

Hier kunt u uw cookie instellingen aanpassen.Rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij

van je hebben ontvangen. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw

persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook

heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan

jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij.

Wij kunnen je vragen om je te

legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij

jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming

hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

 

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen

wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit

dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen

bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied

van privacybescherming.

 

Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen hebt neem

dan contact met ons op!

 

bottom of page