top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN BLARICUM’S FIT BOUTIQUE B.V.

Klik hier om de algemene voorwaarden te downloaden als pdf

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN BLARICUM’S FIT BOUTIQUE B.V.

Artikel 1: definities
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

- Blaricum’s Fit Boutique B.V.: de navolgende vennootschap die via haar vestiging gelegenheid biedt om gebruik te maken van faciliteiten in haar sportcentra 

§ Blaricum’s Fit Boutique B.V., gevestigd te Blaricum, aldaar kantoorhoudende aan Meentweg 37F (1261XS), KvK-nummer 81268041. 

- het Lid: rechtspersonen, personenassociaties en natuurlijke personen die een overeenkomst met Blaricum’s Fit Boutique hebben gesloten om gebruik te maken of te laten maken van de faciliteiten in het sportcentra van Blaricum’s Fit Boutique, dan wel natuurlijke personen die op basis van een hiervoor genoemde overeenkomst gebruik maken van de faciliteiten in het sportcentra van Blaricum’s Fit Boutique. 

- Lidmaatschapsovereenkomst en Overeenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen Blaricum’s Fit Boutique en het Lid waarin de afspraken tussen partijen zijn vastgelegd over de wijze waarop het Lid gebruik kan maken van de faciliteiten in het sportcentra van Blaricum’s Fit Boutique. 

Artikel 2: toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op (de totstandkoming, 

Uitvoering en beëindiging van) elke Lidmaatschapsovereenkomst. 

 

 

Artikel 3: Lid worden/inschrijven 

3.1 Lid worden bij Blaricum’s Fit Boutique kan door inschrijving op de volgende wijze: 

a. door het verzenden van een volledig ingevulde digitale inschrijving via de website van Blaricum’s Fit Boutique (www.blaricumsfitboutique.nl

3.2 Door de inschrijving door het Lid als bedoeld in artikel 3.1 en het in ontvangst nemen van de clubpas met behulp van een legitimatiebewijs waaruit blijkt dat de inschrijving door of ten behoeve van het Lid is geschied, komt de Lidmaatschapsovereenkomst tot stand. 

3.3 Jongeren onder de 16 kunnen geen Lid worden. Jongeren tussen de 16 en 18 jaar kunnen zich uitsluitend inschrijven bij goedkeuring van Blaricum’s Fit Boutique. Jongeren tussen de 16 en 18 jaar dienen schriftelijk toestemming te hebben van zijn/haar ouders of verzorgers 

3.4 Bij inschrijving via de website heeft het Lid het recht om binnen 14 dagen na de dag van inschrijving zonder opgave van redenen af te zien van het lidmaatschap oftewel de Lidmaatschapsovereenkomst te herroepen/ ontbinden. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen, dient het Lid Blaricum’s Fit Boutique via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte te stellen van zijn/ haar beslissing de overeenkomst te herroepen. Het Lid kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor ontbinding/herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. Het Lid kan het modelformulier voor ontbinding/ herroeping elektronisch invullen en opsturen via www.thefitboutique- blaricum.nl. In dat geval zal Blaricum’s Fit Boutique het Lid onverwijld een ontvangstbevestiging van de herroeping sturen naar het e-mailadres dat is aangegeven door het Lid om te gelden als adres voor de toezending van de ontvangstbevestiging van de herroeping. 

Als de 14e dag in het weekend of op een nationaal erkende feestdag valt, loopt de termijn van 14 dagen tot en met het einde van de eerste daaropvolgende werkdag. Indien het Lid binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, is Blaricum’s Fit Boutique gerechtigd om de administratiekosten en de pro rata kosten, bestaande uit het lidmaatschapsgeld voor de dagen vanaf de inschrijving tot de herroeping, in rekening te brengen. 

3.5 Als het maximumaantal leden is bereikt, kan het lidmaatschap worden geweigerd dan wel binnen zeven dagen na inschrijving worden opgezegd en kan de betreffende persoon indien gewenst op een wachtlijst worden geplaatst. Of het maximaal aantal leden is bereikt, is ter eenzijdige beoordeling van Blaricum’s Fit Boutique. 

3.6 Veranderingen in de persoonlijke situatie van het Lid en gegevens die het Lid heeft doorgegeven bij de inschrijving, waaronder adres- of bankgegevens, dienen direct per e- mail aan Blaricum’s Fit Boutique (naar info@blaricumsfitboutique.nl) te worden doorgegeven. Indien het Lid dergelijke wijzigingen niet tijdig doorgeeft aan Blaricum’s Fit Boutique en Blaricum’s Fit Boutique kosten dient te maken om de nieuwe gegevens te achterhalen, heeft Blaricum’s Fit Boutique het recht deze kosten in rekening te brengen aan het Lid. 

 

 

Artikel 4: Blaricum’s Fit Boutique clubpas en toegang 

4.1 Het Lid is verplicht bij het aangaan van het lidmaatschap een Blaricum’s Fit Boutique clubpas aan te schaffen. De Blaricum’s Fit Boutique clubpas kost eenmalig € 10,-. Hierbij geldt dat er geen sprake is van borg. 

4.2 De Blaricum’s Fit Boutique clubpas blijft te allen tijde eigendom van het Lid dat de Blaricum’s Fit Boutique clubpas bij het aangaan van het lidmaatschap heeft gekocht. De Blaricum’s Fit Boutique clubpas is niet overdraagbaar. 

4.3 Het Lid blijft te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor de wijze van gebruik en/of misbruik van de Blaricum’s Fit Boutique clubpas. 

 

4.4 Bij verlies of diefstal of anderszins zoekraken van de Blaricum’s Fit Boutique clubpas dient het Lid dit direct te melden aan Blaricum’s Fit Boutique, waarna de Blaricum’s Fit Boutique clubpas geblokkeerd wordt voor toegang tot de Blaricum’s Fit Boutique vestiging. De betalingsverplichting van het Lid van de lidmaatschapsgelden blijft onverminderd van kracht. 

4.5 Na verlies of diefstal kan een Blaricum’s Fit Boutique clubpas op verzoek van het Lid vervangen worden. Ongeacht de reden voor het zoekraken van de Blaricum’s Fit Boutique clubpas, wordt hiervoor via SEPA automatische incasso of eventueel via pinbetaling op de club, een vervangingsbijdrage in rekening gebracht. 

4.6 Uitsluitend op vertoon van een geldige Blaricum’s Fit Boutique clubpas krijgt een Lid toegang tot de Blaricum’s Fit Boutique vestiging bij welke het Lid een abonnement heeft afgesloten. 

Het Lid moet zich bij kunnen legitimeren en Blaricum’s Fit Boutique is gerechtigd om het Lid om zijn/haar legitimatie te vragen. 

4.7 Blaricum’s Fit Boutique kan te allen tijde de toegang van een Lid weigeren of ontzeggen als zijn/haar gedrag daartoe aanleiding geeft. 

 

 

Artikel 5: Openingstijden 

5.1 Blaricum’s Fit Boutique bepaalt de openingstijden gedurende welke gebruik kan worden gemaakt van de Overeenkomst. De openingstijden van Blaricum’s Fit Boutique zijn vermeld op www.blaricumsfitboutique.nl

5.2 Blaricum’s Fit Boutique is gerechtigd om haar vestiging geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties. 

5.3 Blaricum’s Fit Boutique is gerechtigd de openingstijden van haar vestiging tijdelijk of blijvend te wijzigen. 

5.4 Blaricum’s Fit Boutique is gerechtigd de in de Overeenkomst vermelde Blaricum’s Fit Boutique vestiging voor reparatie- en onderhoudswerk (gedeeltelijk) te sluiten. Het Lid heeft geen recht op restitutie van lidmaatschapsgelden. 

 

 

Artikel 6: vorm en duur lidmaatschap, lidmaatschapsgeld en betaling 

6.1 Een Overeenkomst met Blaricum’s Fit Boutique wordt aangegaan voor de vorm en duur zoals aangegeven en overeengekomen bij de inschrijving. 

Als het Lid zijn lidmaatschap niet uiterlijk één maand voor de einddatum van de initiële contractduur opzegt volgens, in overeenstemming met het bepaalde in artikel 6, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor onbepaalde duur. 

6.2 Als Ingangsdatum van de Lidmaatschapsovereenkomst geldt de eerste dag van de eerstvolgende maand na de datum van inschrijving. 

6.3 Als het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de Ingangsdatum (oftewel een eerdere ingangsdatum wordt ingevuld bij de inschrijving dan de Ingangsdatum), zodat het Lid een aantal dagen eerder dan de Ingangsdatum gebruik kan maken van de faciliteiten van Blaricum’s Fit Boutique, is het Lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen. 

6.4 Het verschuldigde lidmaatschapsgeld is afhankelijk van de gekozen vorm en duur van de Overeenkomst en wordt aangegeven en overeengekomen bij de inschrijving. 

Het Lid is lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf de ingangsdatum die wordt ingevuld bij de inschrijving en dient tenzij anders is overeengekomen verplicht via de SEPA automatische incasso te geschieden. 

6.5 Blaricum’s Fit Boutique behoudt zich het recht voor om inschrijfgeld in rekening te brengen volgens, in overeenstemming met de voorwaarden en condities zoals deze voor elke lidmaatschapsvorm zijn vastgesteld. 

Inschrijfgeld dient opnieuw te worden voldaan als een Lid na beëindiging van het lidmaatschap opnieuw Lid wenst te worden. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. 

6.6 Het lidmaatschapsgeld voor het gekozen lidmaatschap dient in één keer vooruit te worden betaald, of dient bij vooruitbetaling in maandelijkse termijnen worden voldaan. Als geen keuze is gemaakt, is sprake van vooruitbetaling in maandelijkse termijnen. 

6.7 Bij niet tijdige ontvangst door Blaricum’s Fit Boutique van verschuldigde
bedragen om welke reden dan ook (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), wordt de incasso nogmaals aangeboden. Als het Lid, ook na in gebreke te zijn gesteld (waarbij een termijn van veertien dagen wordt gegeven om het verschuldigde bedrag alsnog te voldoen, onder vermelding van het uitblijven van de gevolgen), alsnog niet aan de betalingsverplichting voldoet, is het Lid in verzuim en worden buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht. 

Blaricum’s Fit Boutique is vanaf dat moment ook gerechtigd de totale vordering uit handen te gegeven ter incasso. In dat geval is het Lid gehouden om de volledige opeisbare vordering, en ook toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de Overeenkomst, inclusief alle buitengerechtelijke incassokosten, ineens te voldoen. 

6.8 Blaricum’s Fit Boutique heeft het recht haar tarieven voor de lopende overeenkomsten jaarlijks te indexeren per 1 januari met maximaal 5%. Deze indexering kan gebaseerd worden op het CBS-prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties of op basis van prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals een btw-verhoging dan wel op andere gronden. 

Blaricum’s Fit Boutique kan als het Lid een natuurlijk persoon is uitsluitend gebruik maken van deze bevoegdheid indien drie maanden zijn verlopen vanaf de totstandkoming van de Overeenkomst. 

6.9 Als het Lid geen gebruik maakt van de Overeenkomst, vindt geen teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats. 

 

 

Artikel 7: Groepslessen 

7.1 Blaricum’s Fit Boutique heeft het recht de groepslesfaciliteiten van tijd tot tijd aan te passen. Hieronder is ook begrepen het (tijdelijk) aanbieden van een aangepast(e) groepsles(rooster), het aanpassen van het aantal uren en de tijden waarop een groepsles wordt gegeven/ingepland, de soorten groepslessen en de inhoud hiervan, de materialen die worden gebruikt bij een groepsles of het annuleren van een of meerdere groepslessen. Deze aanpassingen of annuleringen geven geen recht op teruggave van het lidmaatschapsgeld en voortijdige beëindiging van de Overeenkomst. Het actuele groepslesaanbod is te vinden op www.thefitboutique- blaricum.nl. 

7.2 De groepslessen kennen een beperkt aantal deelnemers per groepsles. Indien het maximaal aantal deelnemers voor een groepsles is bereikt, worden geen deelnemers meer tot de groepsles toegelaten. Hierbij geldt wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Dit ter beoordeling van degene die de groepsles geeft. 

 

 

Artikel 8: Beëindigen lidmaatschap
8.1 De Overeenkomst kan door het Lid en door Blaricum’s Fit Boutique uiterlijk één maand voor de einddatum van de initiële contractduur worden opgezegd. 

8.2 Als het Lid de Overeenkomst niet uiterlijk één maand voor de einddatum van de initiële contractduur opzegt, wordt de Overeenkomst automatisch verlengd voor onbepaalde duur met dien verstande dat het Lid en Blaricum’s Fit Boutique gerechtigd zijn de Overeenkomst voor onbepaalde duur met inachtneming van een opzegtermijn van één maand vanaf de dag van opzegging te beëindigen. (Als voorbeeld: indien het lidmaatschap wordt opgezegd op 10 juli, is de einddatum van de overeenkomst 10 augustus). 

8.3 Opzegging van de Overeenkomst door het Lid dient te geschieden per e- mail (naar info@blaricumsfitboutique.nl) of bij het personeel van de Blaricum’s Fit Boutique door invulling van een formulier. Het is niet mogelijk om telefonisch op te zeggen. 

Bij opzegging moeten de volgende gegevens vermeld worden: volledige naam, geboortedatum, adresgegevens. 

8.4 Indien de Overeenkomst die is verlengd voor onbepaalde duur door het Lid wordt opgezegd, zal Blaricum’s Fit Boutique het eventueel door het Lid te veel vooruitbetaalde bedrag retourneren. Hierbij wordt het verschuldigde tarief voor de periode in de betreffende betaalperiode tot aan de beëindiging opnieuw berekend naar het bedrag dat voor die periode verschuldigd zou zijn bij termijnbetaling en komt het financiëlë voordeel van de jaarbetalingen te vervallen. Het te veel betaalde bedrag wordt geretourneerd. 

8.5 Opschorting van het lidmaatschap om welke reden dan ook is niet toegestaan. 

8.6 Als het Lid verhuist, en daardoor in een gemeente gaat wonen waarin zich geen Blaricum’s Fit Boutique -locatie bevindt, is het Lid bevoegd om de Overeenkomst tussentijds te beëindigen vanaf het moment van verhuizing, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand vanaf de dag van opzegging. Hierbij is het Lid verplicht een officieel document te overhandigen waaruit blijkt dat het Lid is ingeschreven in een gemeente waarin zich geen Blaricum’s Fit Boutique -locatie bevindt. 

8.7 Als het Lid, naar de beoordeling van Blaricum’s Fit Boutique, aantoonbaar maakt dat het Lid op basis van medische redenen (te weten een aantoonbare ziekte of blessure) gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van de Overeenkomst, dan wordt de initiële contractperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht, met een maximum van zes maanden. 

8.8 Als het Lid, naar de beoordeling van Blaricum’s Fit Boutique, aantoonbaar maakt dat op basis van medische redenen (te weten een aantoonbare ziekte of blessure) blijvend geen gebruik gemaakt kan worden van de Overeenkomst, is het Lid bevoegd om tussentijds de Overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand vanaf de kennisgeving. 

8.9 Het is voor het Lid mogelijk om de Overeenkomst af te kopen. Hierbij berekent Blaricum’s Fit Boutique het verschil tussen het lidmaatschapsgeld van het gekozen abonnement en het lidmaatschapsgeld van het kortst lopende abonnement en wordt dit vermenigvuldigd met het aantal afgenomen maanden. Ook hierbij is sprake van één maand opzegtermijn. Als het Lid van deze optie gebruik wil maken, ontvangt het Lid een factuur voor deze afkoopsom. Dit bedrag dient binnen veertien dagen na factuurdatum te worden overgemaakt. 

8.10 Blaricum’s Fit Boutique is bevoegd bij wanprestatie of bij schending van de huisregels of anders gebleken onaanvaardbaar gedrag, ter exclusieve beoordeling door Blaricum’s Fit Boutique, het Lid de toegang tot de Blaricum’s Fit Boutique vestiging te ontzeggen en de Overeenkomst (per direct) te beëindigen. 

 

 

8.11 Als het Lid niet voldoet aan zijn/haar betalingsverplichtingen en een betalingsachterstand laat ontstaan, kan Blaricum’s Fit Boutique de Overeenkomst met directe ingang beëindigen. Dit onverminderd het recht van Blaricum’s Fit Boutique om de vordering die op dat moment openstaat, evenals toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de Overeenkomst, ineens en direct bij het Lid te (laten) incasseren. 

8.12 Indien Blaricum’s Fit Boutique zijn onderneming beëindigd, dan wel geen gebruik meer kan maken van de bedrijfsruimte waar het betreffende sportcentrum in gevestigd is (om welke reden dan ook) dan is tussentijdse opzegging door Blaricum’s Fit Boutique mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. De eventueel resterende abonnementsgelden worden in dat geval terugbetaald door Blaricum’s Fit Boutique aan het Lid. 

 

 

Artikel 9: Risico en aansprakelijkheid 

9.1 Het beoefenen van sport brengt risico’s met zich mee. Het volgen van activiteiten en gebruikmaken van faciliteiten, die deel uitmaken van Blaricum’s Fit Boutique, is geheel voor eigen risico van het Lid. 

9.2 Het Lid dient de aanwijzingen van Blaricum’s Fit Boutique en de voor haar of in haar opdracht werkzame personen op te volgen. 

9.3 Het Lid dient medische contra-indicaties voor het sporten bij Blaricum’s Fit Boutique te melden bij Blaricum’s Fit Boutique. Als het Lid niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient het Lid dit aan Blaricum’s Fit Boutique kenbaar te maken, zodat Blaricum’s Fit Boutique uitleg kan geven aan het Lid. Het Lid is niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten waar hij niet mee bekend is. Het Lid zal met enige regelmaat een sportkeuring verrichten om te controleren of het Lid fysieke beperkingen heeft die een risico kunnen vormen bij het gebruik maken van de faciliteiten van Blaricum’s Fit Boutique. 

9.4 Blaricum’s Fit Boutique en de voor haar of in haar opdracht werkzame personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiëlë of immateriëlë schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het Lid.

9.5 Het Lid zal zowel Blaricum’s Fit Boutique als haar medewerkers vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake. 

9.6 Blaricum’s Fit Boutique aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het Lid. 

 

Artikel 10: Klachten 

10.1 In geval van klachten met betrekking tot Blaricum’s Fit Boutique dient het Lid zich in eerste instantie te wenden tot de Clubmanager van Blaricum’s Fit Boutique. 

 

Artikel 11: Persoonsgegevens 

11.1 Blaricum’s Fit Boutique verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

11.2 Door het sluiten van de Overeenkomst met Blaricum’s Fit Boutique geeft het Lid uitdrukkelijk toestemming aan Blaricum’s Fit Boutique om haar persoonsgegevens te verwerken voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening door Blaricum’s Fit Boutique, een en ander volgens, in overeenstemming met het privacy statement van Blaricum’s Fit Boutique, welke op verzoek wordt verstrekt en welke is opgenomen op www.blaricumsfitboutique.nl

 

Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillen 

12.1 Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Blaricum’s Fit Boutique aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

12.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst tussen het Lid en Blaricum’s Fit Boutique, dan wel nadere overeenkomsten, zullen worden beslecht door bevoegde rechter in het arrondissement waar de Blaricum’s Fit Boutique vestiging is gevestigd.

 

Artikel 13: Overige bepalingen 

13.1 Door zijn inschrijving verklaart het Lid deze algemene voorwaarden en de huisregels van Blaricum’s Fit Boutique te accepteren en hiernaar te handelen. 

13.2 Deze algemene voorwaarden en de huisregels van Blaricum’s Fit Boutique zijn terug te vinden op www.blaricumsfitboutique.nl en op te vragen bij de balie van Blaricum’s Fit Boutique. 

13.3 Deze algemene voorwaarden tezamen met de Overeenkomst beheersen de rechtsverhouding tussen Blaricum’s Fit Boutique en het Lid. 

13.4 Door inschrijving bevestigt het Lid kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en de huisregels van Blaricum’s Fit Boutique. 

13.5 In geval van speciale acties kan Blaricum’s Fit Boutique aanvullende actievoorwaarden van toepassing verklaren. 

13.6 Blaricum’s Fit Boutique is gerechtigd de op de Overeenkomst van toepassing zijnde algemene voorwaarden te wijzigen. Blaricum’s Fit Boutique zal het Lid hiervan tijdig op de hoogte brengen. De wijzigingen treden één kalendermaand na bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist in welk geval deze termijn wordt toegepast. Als het Lid een voor hem nadelige wijziging niet wenst te accepteren, dan kan het Lid zijn/haar lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. Opzegging dient te geschieden conform artikel 8.3 voor de ingangsdatum van de wijzigingen. 

bottom of page